FIBRANgeo

FIBRANgeo - proizvodi od kamene vune za termičku, zvučnu i protivpožarnu zaštitu u građevinarstvu.

Tehnokomerc Kruševac se opredelio za kamenu vunu renomiranog proizvođača Fibran koji sa svojih 5 fabrika u Evropi, vrhunskim kvalitetom i odgovornom prodajnom politikom predstavlja pouzdanog partnera i dobavljača.

Ukoliko Vas interesuje naša aktuelna ponuda termoizolacije proizvođača, obavezno posetite stranicu kamena vuna cena.

Primena FIBRANgeo proizvoda

FIBRANgeo proizvodi su pogodni za korišćenje u svim tipovima građevina. Oni su primenjivi za izolaciju svih elemenata konstrukcije, kao što su zidovi, podovi, plafoni, krovovi, terase, građevinska oprema, mašinske instalacije, zvučna izolacija i pasivni protivpožarni sistemi.

Prirodan, neorganski, bez mirisa - hemijski inertan

Hemijski ne razara elemente konstrukcije sa kojima je u kontaktu, niti je ugrožen od njih, čak i u uslovima povećane vlažnosti. FIBRANgeo proizvodi su praktično PH neutralni.

  • Male težine, lak za rukovanje, sečenje i ugradnju
  • Ne izaziva iritacije na koži
  • Otporan na vibracije
 

Proizvodnja FIBRANgeo

FIBRANgeo proizvodi od kamene vune se industrijski proizvode ispredanjem vlakana od rastopljene kamene mase. Klasifikovani su kao proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada od mineralne vune prema Srpskom Standardu SRPS EN 13162, odnosno Evropskom Standardu EN 13162 (Mineral Wool insulation products for buildings).

Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve kvaliteta i zaštite prema evropskim standardima.

Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal, široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.  • Ne dozvoljava razvijanje mikro-organizama, insekata ili glodara
  • Ekološki prihvatljiv proizvod
  • Reciklira se

Fibrangeo proizvodi se od mineralnog kamena koji se prvobitno topi u električnoj peći na 1520°C, a potom ispreda u vlakna. Primena tehnologije električne peći u proizvodnji omogućava preciznu kontrolu temperature topljenja, za razliku od klasičnih visokih peći koje se upotrebljavaju u više od 90% fabrika kamene vune. Održavanje stabilne temperature tokom procesa topljenja osigurava dimenzionalnu stabilnost vlakana i omogućava izvrsne tehničke karakteristike krajnjem proizvodu. Šta više, proizvodnja bez fosilnih goriva (npr. uglja), kao glavnog energenta, emisiju štetnih gasova u okruženje svodi na minimum.

Nakon centrifuge i procesa „ispredanja”, nevezana vlakna od kamene vune, uz dodatak vezivnih smola, ulja i specijalnih silikonskih jedinjenja koja obezbeđuju hidrofobnost, postaju kohezivna, elastična i vodoodbojna.

FIBRANgeo kamena vuna tako formirana u pločama, rolnama i rinfuzna u različitim dimenzijama, na kraju se pakuje.

Ploče i rolne, takođe, mogu se proizvoditi kao i kaširane.

Prednosti FIBRANgeo

Termička izolacija

Odlična termička izolacija, sa veoma niskom toplotnom provodljivošću i maksimalnim otporom prolazu toplote čak i pri visokim temperaturama. Vlakna počinju da se tope na preko 1000°C, iako vezivna smola počinje da isparava kad temperatura dostigne 200°C - izolacione osobine ostaju nepromenjene. Zbog toga su FIBRANgeo proizvodi pogodni i za primenu pri izloženosti visokim temperaturama.

Zvučna izolacija

Visok koeficijent apsorpcije zvuka i optimalna otpornost prema protoku vazduha. Ove karakteristike omogućavaju povećanu zvučnu redukciju i poboljšane akustičke performanse prostora. Kaširanjem se maksimizira zahtev za zvučnom redukcijom određenih frekvencija. Visoka pritisna čvrstoća i veoma niska dinamička krutost, odnosno veoma tvrda a ipak efikasno elastična. Ove osobine redukuju prenošenje zvuka udara, koji se javlja u plivajućim podnim konstrukcijama.

Zaštita od požara

Negorivi materijali (klase A1 prema EN 13501-1) koji zadržavaju svoje izolacione sposobnosti i kod visokih temperatura, doprinose sprečavanju širenja požara, spašavanju života i očuvanju građevinskih konstrukcija i objekata. Upravo zato, oni su ključni elementi protivpožarnih zidova, podova, krovova, prefabrikovanih panela, vrata i drugih pasivnih protivpožarnih sistema.

Pasivna ventilacija

Otvorena vlaknasta struktura materijala sa otporom prolazu vodene pare sličnom otporu u vazduhu. Ova karakteristika doprinosi disanju konstruktivnog sklopa, omogućavanjem protoka veoma malih količina vazduha i pare kroz omotač zgrade, usled razlika u pritiscima vazduha u bojektu i van objekta (Pasivna ventilacija). Ventilacija obnavlja kiseonik, reguliše relativnu vlažnost prostora i uklanja neprijatne mrise, dim, prašinu, bakterije iz vazduha i ugljen dioksid. FIBRANgeo proizvodi omogućavaju maksimalnu pasivnu ventilaciju objekata, ispunjavajući kriterijume Bioklimatskog projektovanja.

Vodoodbojnost

Hidrofobnost vlakana čini FIBRANgeo proizvode vodoodbojnim i nehidroskopnim. Vlakna kamene vune nisu podložna uticaju vlage ili vode. Ako se kamena vuna namokri, suši se brzo preko pasivne venilacije i u potpunosti vraća svoja početna svojstva. Poored toga i kada dođe u kontakt sa drugim vlažnim delovima konstrukcije, ne apsorbuje vlagu.

Otpornost na mehanička opterećenja

FIBRANgeo proizvodi od kamene vune, u zavisnosti od orijentacije i rasporeda vlakana, imaju visoku mehaničku snagu čak i kod relativno malih gustina.

FIBRANgeo tipovi kamene vune

FIBRANgeo proizvodi se proizvode u tvrdim, polu-tvrdim i mekim pločama, rolnama i rinfuzi. Standardni proizvodni program nekaširanih FIBRANgeo proizvoda je:

Tvrde ploče
BP 70, BP HD, BP 50, BP 40, BP 30, BP-ETICS, B-571, B-051
Polutvrde ploče
B-001, B-570
Meke ploče
B-050, B-040, B-030
Rolne
R-050
Rinfuzna vuna
XS-LOOSE

FIBRANgeo kaširanje proizvoda

FIBRANgeo proizvodi su dostupni sa sledećim standardnim kaširanjima koji ispunjavaju zahteve primene:

AX
Aluminijumska folija sa natron papirom armirana staklenom mrežicom
AL
Aluminijumska folija armirana staklenom mrežicom
YM
Crni stakleni voal
YA
Beli stakleni voal
XA
Natron papir
BIT
Bitumenski premaz

FIBRANgeo pakovanje proizvoda

FIBRANgeo proizvodi se isporučuju upakovani. U odgovarajućem broju ploča i pojedinačne rolne čvrsto su upakovane PE folijom u pakete i rolne. Odgovarajući broj paketa je čvrsto omotan, sa dodatnom spoljnom PE folijom, u palete, da bi bio otporan na klimatske uticaje.

FIBRANgeo sertifikacija

CE sertifikacija

Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune su sertifikovani u skladu sa Evropskom Direktivom 89/106/EEC od 2004 godine, a u novije vreme usklađeni su sa Evropskom Regulativom 305/2011 koja je zamenila prethodno navedenu Direktivu.

U skladu sa gore navedenom Regulativom za građevinske proizvode, svi tipovi FIBRANgeo proizvoda od kamene vune nose CE oznaku u saglasnosti sa evropskim EN 13162 standardom, koji se odnosi na termoizolacione proizvode od mineralne vune za primenu u građevinarstvu. FIBRAN, takođe, pripremio je Deklaracije o performansama (Declaration of Performance, DoP), sertifikate za sve tipove proizvoda, koji su dostupni na zvaničnom veb sajtu: https://fibran.com

U skladu sa gore pomenutim standardom, svaki izolacioni proizvod stiče šifru oznake koja deklariše njegove tehničke karakteristike.

Na primer: MW - EN 13162 - Ti - CS(10)i - TRi - PL(5)i - CPi - WS - WL(P) - MUi - SDi - AFri - AWi

MW
Fabrički napravljen izolacioni materijal od mineralne vune, industrijski izrađen od rastopljenog kamena, stakla ili šljake.
EM 13162
Broj evropskog standarda.
Ti
Tolerancija debljine. Klase za toleranciju odstupanja debljine od nominalne dobljine.
CS(10)i
Minimalna čvrstoća pri 10%-nom sabijanju (kPa)
TRi
Minimalna čvrstoća na zatezanje upravna na površinu (kPa)
PL (5)i
Tačkasto opterećenje (N). Minimalno opterećenje (primenjeno na malu površinu od 50 cm2.) pri deformaciji debljine od 5mm.
CPi
Stišljivost (mm). Maksimalna razlika debljine dL, pod lakim opterećenjem od 0.25 kPa i debljine db, pod lakim opterećenjem od 2 kPa ( ± 48 kPa).
WS
Kratkoročno upijanje vode (kg/m2) sa delimičnim uranjanjem u vodu tokom 24 sata < 1 kg/m2
WL(P)
Dugoročno upijanje vode (kg/m2) sa delimičnim uranjanjem u vodu tokom 28 dana < 3 kg/m2
MUi
Difuzija vodene pare. Maksimalan odnos otpornosti materijala na difuziju vodene pare, u odnosu na otpornost vazduha na difuziju vodene pare, jednake debljine.
SDi
Dinamička krutost (MN/m3) Maksimalni odnos (faktor s') dinamičkog pritisnog naprezanja prema dinamičkoj promeni u debljini.
AFri
Otpornost na protok vazduha (kPa s/m2). Minimalni koeficijent otpornosti na strujanje vaduha materijala debljine 1m > 5 kPa s/m2
AWi
Koeficijent ponderisane apsorpcije zvuka. Vrednost koeficijenta absorpcije zvuka 'aw' pri frekvenciji od 500Hz, mereno standardnom krivom ponderisane zvučne apsorbcije.
λD
Deklarisana toplotna otpornost (m2 K/W). Minimalna očekivana nominalna toplotna otpornost tokom radnog veka materijala, pri srednjoj temperaturi od 10C (manje od laboratorijskih rezultata), u skladu sa EN 13162. Toplotna provodljivost λ (W/mK) je količina toplote koja se prenosi kroz sloj materijala, površine 1 m2 i 1 m debljine, kada se održava konstantna temperaturna razlika od 1 K između površina sloja.
RD
Deklarisana toplotna otpornost (m2 K/W). Minimalna očekivana nominalna toplotna otpornost tokom radnog veka materijala, pri srednjoj temperaturi od 10C (manje od labaratorijskih rezultata), u skladu sa EN 13162. Toplotna otpornost R (m2 K/W) je količnik debljine materijala d i toplotne provodljivosti materijala λ.
Požarna klasifikacija
Građevinski materijali se klasifikuju shodno njihovoj reakciji na požar klase A1 (negorivi), A2, B, C, D, E do F (bez definisane reakcije), u skladu sa EN 13501-1.
Kvalitet FIBRANgeo proizvoda je osiguran u skladu sa EN 13162 i EN 13172 standardima. Ovi standardi ustanovljavaju tip i učestalost merenja od strane kako priznatih i nezavisnih ustanova, tako i od strana FIBRAN laboratorija.

EUCEB sertifikacija

Svi FIBRANgeo izolacioni proizvodi od kamene vune, takođe, poseduju sertifikacionu oznaku EUCEB (Evropsko sertifikaciono telo za proizvode od mineralne vune). EUCEB je nezavisna organizacija čije procedure osiguravaju usaglašenost izolacionih proizvoda od mineralne vune sa Direktivom 97/69/EC, Napomena Q, u pogledu biorazagradljivosti vlakana i njihove klasifikacije u ne-kancerogene proizvode. Pored toga, u skladu sa EC Propisom 790/2009 (avgust 10, 2009) izolacioni proizvodi od kamene vune nisu više klasifikovani kao proizvodi koji izazivaju iritaciju kože (R38)

ISO 9001:2008 sertifikacija

Sistem upravljanja kvalitetom kompanije FIBRAN S.A. u skladu je sa EN ISO 9001:2008 za projektovanje i izradu mineralne vune (eng. MW), sertifikovan od nezavisnog tela TUV NORD CERT, sa inicajlnim Sertifikacionim upisom broj 04 100 960680.

FIBRANgeo karakteristike proizvoda

Primena FIBRANgeo proizvoda od kamene vune za izolaciju u građevinarstvu

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 15
40 61 146.60 1.00 15
50 49 117.60 1.25 15
60 41 98.40 1.50 15
80 31 74.40 2.00 15
100 24 57.60 2.55 15
120 21 50.40 3.00 15
140 18 43.20 3.55 15
150 17 40.80 3.80 15
160 15 36.60
3.80 15

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo bp-70

FIBRANgeo BP 70

• Toplotna provodljivost λD: 0.039W/mK
• Tačkasto opterećenje > 700N
• Pritisna čvrstoća > 70kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa polimernom hidroizolacionom membranom
preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 12
40 61 146.40 1.00 12
50 49 117.60 1.30 12
60 41 98.40 1.55 12
80 31 74.40 2.10 12
100 25 60.00 2.60 12
120 21 50.40 3.15 12
140 17 38.40 3.65 12
150 17 38.40 3.90 12
160 15 36.00 4.15 12

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo bp-hd

FIBRANgeo BP HD


• Toplotna provodljivost λD: 0.037-0.039 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 60kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa polimernom hidroizolacionom membranom
preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 12
40 61 146.40 1.00 12
50 49 117.60 1.30 12
60 41 98.40 1.55 12
80 31 74.40 2.10 12
100 25 60.00 2.60 12
120 21 50.40 3.15 12
140 18 43.20 3.65 12
150 16 38.40 3.90 12
160 15 36.00 4.20 12

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo bp50

FIBRANgeo BP 50


• Toplotna provodljivost λD: 0.038 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 50kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa bitumenskom hidroizolacionom membranom na termoizolaciji preko termoizolacije

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
40 27 32.40 1.00 12
50 22 26.40 1.30 12
60 18 21.60 1.55 12
70 17 20.40 1.80 12
80 14 16.80 2.10 12
100 12 14.40 2.60 12
120 9 10.80 3.15 12

Dimenzije ploče: 1200x1000mm | *Proizvodi se i kao BP 70-BIT

kamena vuna fibrangeo bp 50 bit

FIBRANgeo BP 50-BIT*

BP 50 sa bitumenskim premazom
• Toplotna provodljivost λD: 0.038 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 50kPa

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa bitumenskom hidroizolacionom membranom na termoizolaciji preko termoizolacije

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 0.75 10
40 61 146.40 1.00 10
50 49 117.60 1.25 10
60 41 98.40 1.50 10
80 31 74.40 2.00 10
100 25 60.00 2.50 10
120 21 50.40 3.00 10
140 18 43.20 3.50 10
160 15 36.00
4.10 10

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i dimenzijama 1200x600mm


kamena vuna fibrangeo bp 40

FIBRANgeo BP 40


• Toplotna provodljivost λD: 0.039 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>15kPa
• Tačkasto opterećenje > 550N
• Pritisna čvrstoća > 40kPa
• A1 - negoriv

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
40 61 146.40 1.00 7
50 49 117.60 1.25 7
60 41 98.40 1.50 7
80 31 74.40 2.00 7
100 25 60.00 2.50 7
120 21 50.40 3.00 7
140 18 43.20 3.50 7
160 15 36.00
4.00
7
180 14 33.60 5.00 7
20 12 28.20 5.55 7

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i dimenzijama 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo bp 30

FIBRANgeo BP 30

• Toplotna provodljivost λD: 0.036 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10kPa
• Tačkasto opterećenje > 400N
• Pritisna čvrstoća > 30kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

Zidovi
• Termoizolovanje ventilisanih fasada (npr. suvomontažno oblaganje, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 10 6.00 16 96.00 0.80 7
40 7 4.20 18 75.60 1.10 7
50 6 3.60
16 57.60 1.35 7
60 5 3.00 16 48.00 1.65 7
80 3 1.80 20 36.00
2.20 7
100 3 1.80 16 28.80 2.75 7
120 2 1.20 20 24.00 3.30 7
140
2 1.20 18 21.60 3.85 7
160 1 0.60 30 18.00 4.40 7
180 1 0.60 28 16.80
5.00 7
200 1 0.60 24 14.40 5.55 7
220 1 0.60 22 13.20
6.10 7
240 1 0.60 20 12.00 6.65 7

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena vuna fibrangeo bp etics

FIBRANgeo BP-ETICS

Sertifikovano po ETAG 004 za ETICS

• Toplotna provodljivost λD: 0.036 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10kPa
• Tačkasto opterećenje > 400N
• Pritisna čvrstoća > 30kPa
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

Zidovi
• Kontaktna fasada - Spoljni termoizolacioni sistem (ETICS)
• Termoizolacija ventilisanih fasada (npr. suvomontažno oblaganje, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Plafoni-stubovi:
• Spoljni termoizolacioni kompozitni sistem (ETICS)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 10 6.00 16 96.00 0.80 7
40 7 4.20 18 75.60 1.10 7
50 6 3.60
16 57.60 1.35 7
60 5 3.00 16 48.00 1.65 7
80 3 1.80 20 36.00
2.20 7
100 3 1.80 16 28.80 2.75 7
120 2 1.20 20 24.00 3.30 7
140
2 1.20 18 21.60 3.85 7
160 1 0.60 30 18.00 4.40 7
180 1 0.60 28 16.80
5.00 7
200 1 0.60 24 14.40 5.55 7
220 1 0.60 22 13.20
6.10 7
240 1 0.60 20 12.00 6.65 7

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b 571

FIBRANgeo B-571

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• Dinamička krutost, s'>9MN/m3 na 80mm
• Tačkasto opterećenje > 350N
• Pritisna čvrstoća > 25kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
20 12 8,64 20 172,80 0,55 5
30 8 5,76 20 115,20 0,85 5
40 6 4.32 20 86,40 1,10 5
50 5 3.60
20 72,00 1,40 5
60 4< 2.88 20 57,60 1,70 5
70 3 2.16 22 47,52 2,00 5
80 3 2.16 20 43,20 2,25 5
100 2 1.44 16 34,56 2,85 5
120 2 1.44 - - 3.40 5

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena vuna fibrangeo b 051

FIBRANgeo B-051

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• Dinamička krutost, s'>10MN/m3 na 50mm
• Tačkasto opterećenje > 200N
• Pritisna čvrstoća > 20kPa
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W)
20 15 10.80 16 172,80 0.60
30 10 7.20 16 115,20 0.90
40 8 5.76 14 80.64 1.20
50 6 4.32
16 69.12 1.50
60 5 3.60 16 57,60 1.80
70 5 3.60 14 50.40 2.10
80 4 2.88 14 40.32 2.40
100 3 2.16 16 34,56 3.00
120 2 1.44 20 28.80 3.60
140 2 1.44 18 25.92 4.20
160 2 1.44 14 20.16 4.80

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena vuna fibrangeo b 001

FIBRANgeo B-001

• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 60 kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
• Pritisna čvrstoća na 10% deformacije debljine
5 kPa ≤ 60mm
10 kPa > 60mm
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Prefabrikovani metalni krovni panel sa kamenom vunom
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom.
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvenih podnih greda

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Oblaganje stubova suvomontažnom oblogom sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Zidni kompozitni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvomontažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom (gipsana ploča, itd)
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W)
20 20 14,4 12 172,80 0.60
30 13 9,36 12 112,30 0.90
40 10 7,20 12 86,40 1.20
50 8 5,76
12 69.12 1.50
60 7 5,04 12 60,48 1.80
70 6 4,32 12 51,84 2.10
80 5 3,60 12 43,20 2.40
100 4 2,88 12 34,56 3.00
120 4 2,88 10 28.80 3.60
140 3 2,16 12 25.92 4.20
160 3 2,16 10 21.60 4.80

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b-570

FIBRANgeo B-570

• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 50 kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom.
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvenih podnih greda

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvomontažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom (gipsana ploča, itd)
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 13 9.36 12 112.32 0.90
40 10 7.20 12 86.40 1.20
50 8 5.76 12 69.12 1.50
60 7 5.04 12 60.48 1.80
70 6 4.32 12 51.84 2.10
80 5 3.60 12 43.20 2.40
100 4 2.88 12 34.56 3.00
120 4 2.88 - - 3.60

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b 570-ax

FIBRANgeo B-570-AX

Polutvrda ploča sa armiranom aluminijumskom natronfolijom
• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi (suva gradnja)
• Izolacija zida sa perforiranom oblogom (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 13 9.36 12 112.32 0.90
40 10 7.20 12 86.40 1.20
50 8 5.76 12 69.12 1.50
60 7 5.04 12 60.48 1.80
70 6 4.32 12 51.84 2.10
80 5 3.60 12 43.20 2.40
100 4 2.88 12 34.56 3.00
120 4 2.88 - - 3.60

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b-570 ym

FIBRANgeo B-570-YM

Polutvrda ploča sa crnim staklenim voalom • Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 500mm: 0.033 W/mk
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona
• Izolacija preko perforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvo montažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Izolacija zida sa perforiranom oblogom (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 12 8.64 10 86.40 1.15
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60
10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 3 2.16 12 25.92 4.10
160 3 2.16 10 21.60 4.70

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b-050

FIBRANgeo B-050

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije yvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60 10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 3 2.16 10 25.92 4.10
160 3 2.16 10 21.60 4.70

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b-040

FIBRANgeo B-040

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 15kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60 10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 4 2.88 10 28.80 3.50
160 4 2.88 10 28.80 3.50

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena vuna fibrangeo b-030

FIBRANgeo B-030

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 15kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Širina [mm]
Dužina [mm] Količina u jednom pakovanju [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
30 1000 10000 10 0.85
40 1000 8000 8 1.10
50 1000 6000 6 1.40
60 1000 6000 6 1.70
80 1000 5000 5 2.25
100 1000 2500 2.5 2.85

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-r-050

FIBRANgeo R-050

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvnih podnih greda

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom
Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom

• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

Rukovanje i skladištenje

FIBRANgeo proizvodi trebalo bi da se skladište u zatvorenom prostoru. Ukoliko se skladište na otvorenom, moraju biti zaštićeni od prodora atmosferske vode. Palete čvrsto upakovane PE folijom, otpornom na vrmeenske prilike, mogu biti skladištene na otvorenom. Pojedinačni paketi trebalo bi da budu smešteni na ravnoj paleti bez direktnog kontakta sa zemljom.

Ako se deo proizvoda nakvasi, mora biti osušen pre ugradnje. Kamena vuna se brzo suši i njene izolacione osobine ostaju nepromenjene posle sušenja.

FIBRANgeo proizvodi su hemijski inertni i ne dozvoljavaju razvoj mikroorganizama, insekata ili glodara.

Rukovanje, utovar i istovar proizvoda treba vršiti pažljivo da bi se izbeglo oštećenje kako pakovanja, tako i ivice ploča


Primena i lična zaštita

Za izbor i primenu FIBRANgeo proizvoda, potrebno je razmotriti sve postavljene zahteve.

FIBRANgeo proizvodi treba da budu zaštićeni od izloženosti atmosferskoj vodi pre i u toku gradnje. Pakovanje bi trebalo otvoriti pažljivo, neposredno pre ugradnje.

Gradilište treba održavati čistim. Nepotreban i dugotrajan kontakt kože i očiju sa parčićima, vlaknima i prašinom proizvoda, trebalo bi izbegavati i koristiti zaštitnu odeću (rukavice, zaštitne naočare, kape).

Trebalo bi obezbediti provetrenost radnog prostora, dok bi alat za sečenje trebalo da bude sa mehaničkim sistemom za usisavanje prašine.

Otpad od proizvoda od kamene vune se ne smatra opasnim. Uklanjanje otpada treba sprovoditi u skladu sa državnim i lokalnim propisima.