LEKSAN


Leksan pripada grupi specijalnih termoplastičnih proizvoda. Ekstrudira se primenom polikarbonatne termoplastične smole, koja se odlikuje izvanrednom stabilnošću - primenjivom u širokom spektru radnih temperatura. Leksan je ploča sa ćelijskom strukturom, koja poseduje izvrsnu udarnu čvrstoću i visoku provodljivost svetlosti, sa dobrim izolacionim svojstvima.

Tehnokomerc Kruševac u svojoj ponudi zastupa dve linije proizvoda kada su u pitanju leksan ploče: POLICAM -proizvođača Işık Plastik (TUR), kao i MULTICLEAR® - proizvođača ARLA PLAST AB (SWE), sa obaveznim UV1 ili UV2 stabilizatorima zračenja. Ploče su dostupne u više debljina, sa jednokomornim i višekomornim strukturama. Široka paleta boja za svačiji ukus. Odličan radijus savijanja, bez potrebe za prethodnim termooblikovanjem.


Karakteristike leksana

Primena leksana

Ugradnja leksana

Hemijska otpornost leksana

Mašinska obrada leksana

Rukovanje i skladištenje leksana

Čišćenje leksana

Aktuelna ponuda

Tehnokomerc Kruševac je prepoznatljiv distributer punih polikarbonatnih ploča, kao i polikarbonatnih ploča sa unutrašnjom ćelijskom strukturom.

UGRADNJA LEKSANA
Leksan ploče poseduju UV1 ili UV2 zaštitu. Ukoliko koristite leksan ploče sa jednostranačnom UV zaštitom, vodite računa da ugrađujete ploču sa UV zaštitnim slojem okrenutim ka spoljašnjosti.


Lučno zastakljivanje leksana

Leksan ploče su fleksibilne i lako se mogu oblikovati u željeni oblik. Prilikom oblikovanja, uvek ih savijati u pravcu kanala (rebara).

Prilikom ugradnje u lučnim krovnim sistemima, struktura ploča omogućava njihovo savijanje pri sobnoj temperaturi. Prema EN 16153:2013, radijus savijanja ploča biće najmanje 150 h (h= sveukupna debljina ploče), što je u korespodenciji sa ekstremnim izduženjem vlakana od 0.33%. Savijanje u radijusu koji je manji od 150x h, nije pokriveno desetogodišnjom garancijom.

Za unutrašnju primenu, spomenuti radijus se može dodatno umanjiti do 125x u zavisnosti od debljine ploče, usled neizloženosti UV zračenju.

Prilikom korišćenja rigidnijih vrsta ploča, savetuje se da prvih 300 mm profila bude linearno oblikovano, budući da je teško zakriviti kratku ivicu.


Izračunavanje zakrivljenosti leksana

Prilikom lučnog zastakljivanja, uvek je potrebno razmatrati odnos između dužine ploča, radijusa, kao i površine za pokrivanje. Dodatno, zatvoreni ugao i visina krivine mogu se podjednako sračunati.


Noseći kapacitet u slučaju zakrivljene table, postiže se uskom pločom u manjem radijusu.

PRIMER IZRAČUNAVANJA OTVORA ZA ZATVARANJE PRIMENOM LEKSANA

Zatvaranje otvora dimenzija 2 x 4m:

 1. Ravna ploča dimenzija 2 x 4m. U zavisnosti od kapaciteta vetra ili snega, težina ploče biće najveća.
 2. Radijus 2000mm (polovina kruga=najmanji radijus) => V=2000mm, dužina table 6283mm. Moguća je primena najlakše ploče.
 3. Visina zakrivljenosti V = 825mm => R= 2836mm, dužina table 4439 mm

Vertikalna ugradnja leksana

Ćelije leksan ploča moraju biti u potpunosti vertikalno postavljene ili pod minimalnim nagibom od 20. Na taj način se izbegava pojava kondenzacije unutar ćelija.


Kosa ugradnja leksana

Minimalni nagib od 5 (minimum 90mm/m dužina table) u pravcu ćelija je neophodan kako bi se suvišna kišnica mogla otkloniti u najgorim okolnostima.


Ivice profila leksana

Kada se leksan ploče ugrađuju primenom tzv. „roštilja”, moguća je primena U profila pod uslovom da imaju razdelnik i zonu drenaže. Razdelnik otklanja kontinuirani kontakt između ventilacione trake i kondenzovane vode.

Zona drenaže treba biti dovoljno velika (> 8mm) kako bi se odstranila procurela i kondenzovana voda. Standardne ventilacione trake gube svoju funkciju ukoliko su konstantno nakvašene, što rezultira nagomilavanjem vode u kanalima.

Leksan U profil skica

Eksterna površina koja dolazi u kontakt sa U-profilom mora propisno biti zaptivena, kako bi se umanjilo curenje vode usled kiše.


Nastavljanje leksana primenom profila na konstrukciju

Odlepiti približno 50mm zaštitne folije sa svih ivica table (obe strane), pre montiranja ploče na konstrukciju. Ne koristiti skalpel za skidanje folije, budući da time rizikujete oštećenje površine – negativni efekat na trajnost ploče i njenu udarnu čvrstoću.

Za korektnu ugradnju ploča, obratiti pažnju na pravilne instrukcije prilikom usklađivanja ploča u sistem sa pratećim profilima.


1. Uračunati termalnu ekspanziju prilikom ugradnje leksan ploča.2. Opterećenje usled vetra i snega provocira mehaničko kretaanje ploče. Rezultat je redukcija unete širine u cev. Preterano opterećenje može uzrokovati iskakanje ploče iz profila. Kako bi se sprečilo iskakanje, umetanje u profil mora biti minimalno 20mm.3. Kako bi se garantovao maksimalni stezni efekat, tabla se ne sme pričvršćivati sa otvorenim ivicama. Na taj način se slabi stezni efekat koji, takođe, uzrokuje iskakanje. Najmanje dva rebra moraju uvek biti pod zaptivkom.


Termalno kretanje leksana

Jedan od najvažnijih faktora za razmatranje prilikom ugradnje leksan ploča jeste promena dimenzija usled temperaturnih varijacija. Kao i sa većinom polimera, termalno kretanje polikarbonata je mnogo veće, naspram drugih građevinskih materijala (4x više od aluminijuma, 6x više od čelika i do 10x više nego staklo).

Stoga, dovoljan prostor mora biti osiguran za fiksirajuće profile, kako bi se omogućilo termalno kretanje. Prilikom bušenja rupa kroz ploču za fiksiranje, neophodno je razmotriti veličinu, kako bi se izbeglo pucanje i preterano istezanje ploče na većim temperaturama.

Leksan ploče se šire kada dođe do uvećanja temperature, na isti način i na koji se smanjuju pri nižim temperaturama. Taj proces se naziva termalnim kretanjem i mora biti uzet u obzir prilikom fiksirajućih procedura.

Koeficijent linearne termalne ekspanzije

Koeficijent linearne termalne ekspanzije je nasleđena karakteristika materijala, izotropska konstatna, tj. ista brzina u svim pravcima, jednaka za sve boje - α=0,000065 mm/mm.K. Promena dimenzija usled temperaturnih varijacija se može proračunati korišćenjem formule:

Promena dimenzija
∆K = D₀*α *(T₁-T₀)
∆K
Termalno kretanje (u mm) prilikom temperaturne promene iz T0 u T1 (može biti negativna)
D₀
Dužina u mm pri temperaturi T₀
T1
Temperatura u °C
T₀
Originalna temperatura u °C
PRIMER IZRAČUNAVANJA KOEFICIJENTA LINEARNE TERMALNE EKSPANZIJE LEKSANA

Ploča dužine 4000mm (D₀) pri temperaturi od 20°C (T₀). Koja će biti dimenzija na temperaturi pri -15°C (T₁=-15°C)?

∆K = 4000*0,000065*(-15-20) = -9,1 mm

Iza navedenog razloga, svi fiksirajući elementi moraju dozvoliti dovoljno prostora za ekspanziju i smanjenje.

Ukoliko ivicice ploča dodiruju unutrašnje delove profila dok se povećava temperatura, ploča neće biti u prilici da se širi dalje. Ploča se krivi, što može uzrokovati i oštećenje u ekstremnijim slučajevima. Ukoliko je ploča montirana sa ivicom koja je previše blizu spoljnjem ekstremitetu profila, ploča može lako ispasti iz mreže, prilikom niskih temperatura. Rizik se uvećava ostalim faktorima poput opterećenjem usled vetra, ponajviše opterećenjm usled snega.

Termalno kretanje može proizvesti naprsavajući zvuk prilikom kretanja ploče preko profila, ali ne kompromituje funkcionalnost ploče.

Dizajn zaptivajućih spojeva mora dozvoliti kretanje kako bi se sprečilo ispadanje spojeva sa profila ili oštećenje ploča profilima.

HEMIJSKA OTPORNOST LEKSANA
Leksan ploče u kontaktu sa određenim hemikalijama, mogu izgubiti neka od svojih karakterističnih svojstava. Veoma je važno da se prilikom primene, izbegne mogući kontakt sa hemijskim agensima i nekompatibilnim materijama. Prilikom čišćenja ili tretiranja leksana, uzeti u obzir strukturu materija kojima se tretira, kako ne bi oštetile ploču. Sveukupna hemijska otpornost je zavisna od sledećih parametara: koncentracije hemikalije, vremenskoj izloženosti, temperaturi i internim nivoima stresa.

U razmatranje treba uzeti hemijsku otpornost pri korišćenju lepkova i ostalih fiksirajućih elemenata. Jaki industrijski agensi za čišćenje i korozivni solventi moraju se izbegavati u svim prilikama.

Kako bi se izbegla površinska pucanja, neophodno je ukloniti nekompatibilna isparenja iz obližnjih izvora (proizvodni procesi, okruženje) koji napadaju površinu ili ulaze u kanale - korišćenjem pogodnih lepkova između table i profila, kao i za osiguravanje kanala.

Indikacija hemijske nekompatibilnosti se najčešće javlja u vidu pukotina, belih ili žutih fleka.


Kompatibilne hemikalije sa leksanom

 • Alkohol (izuzev metanola);
 • Mineralne kiseline;
 • Blagi sapuni i deterdženti;
 • Ulja, masnoće i voskovi;
 • Oksidanti i redukciona sredstva;
 • Zasićeni alifatski ugljovodonici;

Nekompatibilne hemikalije sa leksanom

 • Aldehidi;
 • Alkalne hemikalije (baze);
 • Amini;
 • Amonijak;
 • Aromatični hidrokarboni;
 • Halogeni hidrokarboni;
 • Estri;
 • Ketoni;
 • Metanol;

MAŠINSKA OBRADA LEKSANA
Rezanje leksana

Ukoliko ste odlučili da u sopstvenoj režiji vršite rezanje leksan ploča, osigurajte primenu odgovarajućih alata poput standardne električne cirkularne ili ubodne testere. Savetuje se korišćenje posebno oblikovanih zuba sečiva, koji su pogodni za plastiku. Prilikom rezanja, ne uklanjati zaštitnu foliju sa ploče, kako bi se izbeglo oštećenje, tj. grebanje. Rez nije pravilan ukoliko nastaju pukotine ili udubljenja. Kako bi u potpunosti izbegli nakupljanje prašine u ćelijama, preporučuje se rezanje vrelim sečivom.

Po završetku rezanja, potrebno je produvati kanale primenom suvog kompresovanog vazduha. Po mogućnosti sa jonizovanim vazduhom, budući da na taj način izbegava sakupljanje prašine usled statičkog naboja.

Kompleksnije ćelijske strukture sa uskim komorama, mogu biti teže za čišćenje, kada je u pitanju prašina. Stoga se preporučuje da koristite rotirajući nož naspram testere.

Nakon čišćenja, ivice odrezaka moraju se ponovo zatvoriti korišćenjem traka.


Bušenje leksana

Bušenje je moguće korišćenjem odgovarajućih bušilica sa velikom obrtnom brzinom. Neophodno je stabilizirati tablu pri bušenju, kako bi se izvršila prevencija vibracije.

Rupu održati čistom i voditi računa da prašina ne uđe u kanale. Fiksirajuće rupe moraju biti većeg dijametra kako bi se dozvolila termalna dilatacija table nakon montiranja. Izbušene ivice moraju biti glatke, bez ureza ili izbočenja.

Izbušena ivica mora biti bez ureza.


Zaptivanje ivica leksana

Odlepiti u proseku oko 50mm od zaštitne folije sa svih strana. Zaptivanje mora biti vodonepropusno na površini, kako bi se izbegla penetracija kišnice – tvrdnja koja važi i za izbušene rupe.

Zaptivanje se može vršiti suvim i mokrim putem. Prilikom mokrog zaptivanja koristiti neutralne silikone (prethodno očistiti ivice od prašine i prljavštine), a kada je u pitanju suvo zaptivanje, služiti se Neopren-om.

Zaštitni sloj na pločama ne sadrži tenzide koji umanjuju adheziju na površini. Osigurajte glatke i oble ivice pre primene zaštitnih traka, kako se ne bi izbušile.

Najviša lokacija otvorene ivice se mora u potpunosti zatvoriti primenom aluminijumske trake ili sličnih proizvoda. Nižu otvorenu ivicu ili u slučaju bačvastih svodova, prekriti ventilacionom trakom (tretirana tkanina), po mogućstvu sa hidrofilnim premazom, koji dozvoljava laku drenažu kondenzovane vode i izbegava pojavu algi i buba u kanalima (Multifoil).

Osigurajte kompatibilnost svih materijala pri kontaktu sa pločama. Izbegavajte PVC, kao i ostale materijale koji sadrže plastifikatore.


RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE LEKSANA
Rukovanje leksanom

Leksan ploče zahtevaju obazrivo rukovanje, kako bi se sprečio nastanak štete ili grebanje. Podizanje ploča sa viljuškarom zahteva palete kao podršku – ne primenjivati podizanje ploča bez paleta. U zavisnosti od viljuškara ili krana, neophodno je njihovo adaptiranje shodno veličini ploče. Izbeći ekstremno savijanje ploča sa paleta prilikom premeštanja ili transporta.

Koristiti zaštitne rukavice prilikom rukovanja. Zaštitni sloj štiti površinu od oštećenja i grebanja. Skidanje zaštitnog sloja primeniti pred neposredno montiranje. Lokalno uklanjanje folije sa ćelija izvršiti pred njihovo umetanje u profile.


Skladištenje leksana

Ploče su zaštićene folijom od ogrebotina i mogućih površinskih oštećenja, no – ukoliko su direktno izložene suncu bez zaštite sa visokom temperaturom, degradacija je neminovna. Jedna od naznaka je i otežano skidanje folije nakon montaže. Iz spomenutih razloga ploče trebaju biti zaštićene od atmosferskih uticaja poput sunca i kiše.

Beli zaštitni sloj sa ploča uklanja se neposredno pred ugradnju. Otvore zaštiti trakom. Ploče se horizontalno paletiraju na drvenim paletama sa maksimalnim opterećenjem od 1000kg i ne više od tri palete jedne preko druge.

Zaštitni sloj ih ne čini paropropusnim. Paropropusnost zaštitnog sloja debljine 100 μm prema ISO 15106-1; je 15g/(m2·24 h) @ 23 °C; 85 % RH. U određenim okolnostima, može doći do pojave kondenzacije u komorama.

Bezbednost

Ne hodati po paleti ili tabli direktno. Ukoliko je neophodno hodati po zastakljenom delu, koristiti dodatnu rigidnu podlogu, preko zastakljenog dela.

ČIŠĆENJE LEKSANA
Leksan ploče mogu se čistiti vodom koja sadrži blagi sapun ili neutralnim deterdžentom na sobnoj temperaturi. Prilikom čišćenja koristiti meko platno ili čist sunđer. Dobro isprati sa čistom vodom.

Kada se prljavština, pesak ili izmet od ptica nakupi na površini – pokušajte da ih odstranite sa pištoljem za pranje (pod pritiskom), nakon prethodnog natapanja oblasti sa vodom. Izbegavati trljanje površine, usled stvaranja ogrebotina.

Sveže fleke od farbanja, masnoće ili jedinjenja za zastakljivanje mogu se ukloniti pre njihovog sušenja laganim trljanjem etanola ili isopropanola, čak i petroleja, koji je prethodno nanešen na meko platno, sa obaveznim naknadnim pranjem i ispiranjem sa čistom vodom.

Veće površine se mogu očistiti primenom pištolja za pranje pod pritiskom ili paročistačom (max 90C). U kontinuitetu pomerati mlaz sa jedne površine na drugu, kako bi se izbeglo lokalno oštećenje. Voditi računa da se ne koriste spomenuti aparati prilikom čišćenja oblasti koje nisu kompatibilne i mogu uzrokovati oštećenja, poput komora. Voditi računa da prilikom korišćenja hemijskih jedinjenja budu u skladu i kompatibilni sa polikarbonatnim pločama.