Postavljanje
tegole


Uputstvo za montažu bitumenske
krovne šindre

IKO ne preuzima nikakve garancije za pukotine nastale na osnovu nepravilne primene ili nepravilne pripreme površine krova. Šindra se ne sme postaviti direktno na izolaciju. Između gornje strane izolacije i površine za zakucavanje ekserima treba osigurati trajno provetravanje.

Na istoj površini krova nije dozvoljeno međusobno mešanje šindre koje su proizvedene različitih datuma.

Kod šindre su uobičajena osenčenja u boji, tako da ista ne predstavljaju nikakvu grešku. Kako bi se razlike u boji što bolje smanjile, potrebno je u tom slučaju šindru uzeti iz različitih paketa i izmešati. Nemojte postavljati šindru vertikalno, nego koso prema gore!

Nemojte odstranjivati protivlepljivu traku sa poleđine šindre, jer ona služi prilikom pakovanja, a ne za lepljenje!

Kod tipova Shield Šindri - samolepljivih - pre postavljanja, tj. ugrađivanja obavezno odlepiti zaštitnu foliju Slika 7-7

Delovanje lepljivih traka pričvršćenih u proizvodnom procesu započinje čim budu izloženi toploti ili direktnom sunčevom zračenju. Kod hladnog vremena ili na strmim krovnim kosinama potrebno je lepljenje izvesti ručno. Pri tome koristiti hladan lepak koji je IKO odobrio, a kompatibilno je sa IKO šindrom. Pri višim temperaturama potrebno je svaki paket pre otvaranja nekoliko puta saviti da bi se šindra lakše mogla odvojiti jedna od druge. PAŽNJA: Da bi se izbegli otisci stopala ne preporučuje se hodanje po krovu za vreme velikih vrućina, a naročito ne po strani krova izloženoj suncu.
Šindra: IKO nudi oksidisanu i modifikovanu bitumensku šindru na staklenoj podlozi, koju možete dobiti u ± 60 različitih oblika i boja.

Podloga: IKO Armourbase - paleta vodonepropusnih krovnih membrana

Pokrivanje krovnih uvala (kod postupka otvorenih uvala): IKO Armourvalley: 4,5mm čvrsta krovna traka od modifikovanog APP-a u odgovarajućoj boji šindre ili uvalni lim od metala.

Završni profil venaca: Metalni završni profil venaca na oluku i bočnim stranama.

Pričvršćivanje: Pocinkovani ekseri - dužine 25mm i prečnika glave 10mm. Telo eksera treba biti prečnika 3mm i ozubljeno, a za Cambridge šindru i pričvršćivanje ivica i slemena potrebni su ekseri dužune 30m.

Bitumenski lepak: IKO Shingle Stick, ili neki drugi hladni lepak odobren od strane IKO-a.

Provetravanje: IKO Armourvent - paleta neophodnih ventilacija za zadovoljavanje minimalnih standarda ventilisanog krova.

IKO Armourvent Sanitary - ventilacija sanitarnih izlaza.

Opšti pojmovi


Montažna terminologija

1
Vidljiv deo
2
Nevidljiv deo
3
Izrezi na listu
4
Samolepljive trake
5
„Jezici”
1
Bočne ivice - kalkan
2
Oluk
3
Krovne uvale
4
Ivica
5
Sleme

Uslovi koji bi za šindru trebali postojati

1Za površinu krova
Molimo Vas da kod postavljanja različite šindre mere za vidljivi deo šindre i krovni nagib, uzmete iz navedene tabele. Šindru treba postavljati samo na krovnim nagibima, koji su navedeni. U određenim zemljama mogu postojati odstupajući propisi. Zbog toga treba proveriti lokalne propise o gradnji!
2Za ivice i slemena i početni red
Radi sigurnosti potrebno je za prekrivanje ivica i slemena kao i za početni red obračunati 10-15% više materijala (zavisi i od količine detalja na krovu). Pri postavljanju polukružnih i laminatnih šindri treba obratiti pažnju na to da za postavljanje na ivicama i slemenima naručite potrebnu pravougaonu šindru u istoj boji.

Priprema krova

1Površina krova
Površina krova treba biti glatka, čvrsta, suva i dobro pričvršćena ekserima Slika 2 . Preporučuje se, da površina bude od uslojenog drveta dobrog kvaliteta, dasaka za oblaganje ili nefurniranih građevinskih ploča (kružne i lomljive ploče). Drvene daske smeju imati širinu od maksimalno 15cm. Kako bi vlaga bila pravilno izjednačena i izbalansirana, sve drvene proizvode treba prethodno pravilno obraditi. Budući da drvo „radi”, drvena podloga treba biti postavljena tako da između dasaka bude dovoljno razmaka i da drvena konstrukcija bude pravilno podupreta. Kod nedovoljne pažnje, oplata krova može biti prekruta, jer se neobično pokreće, a na šindri mogu nastati i štete.
2Provetravanje
Bitno je da toplota i vodena para mogu odlaziti pomoću odgovarajućeg provetravanja. Zbog toga treba obezbediti slobodnu cirkulaciju vazduha između izolacione površine i površine krova za zakucavanje ekserima i od oluka do slemena Slika 3 . Za krovove nagiba od 15° - 25°, minimalni otvor provetravanja za svaki m2 izolovanog prostora (P) iznosi netto 33 cm2, koji između oluka i slemena trebaju biti jednakomerno raspoređeni. Kod nagiba od 25° - 85° dovoljno je 16 cm2/ m2.
3Podloga
Podlogu treba postaviti što je moguće pliće, kako se neravnine ne bi prenele na površinu šindre.

Krovni nagib 15° - 20°
Mogućnost 1 Slika 4a I : Preporučuje se da se celokupna površina krova prekrije sa IKO Armourbase samolepljivom folijom ili nekom modifikovanom krovnom podlogom iste vrste. Preklopi na završetku trebaju iznositi 15cm, ana vodoravnim trakama 8cm.

Mogućnost 2 Slika 4a II : U svrhu stvaranja dvostruke podloge za krovnu površinu, upotrebite IKO Armourbase ili neku ekvivalentnu krovnu podlogu. Izrežite početnu traku širine 50cm pa sledeću podlogu postavite sa vodoravnim preklopom od 30cm.

Krovni nagib 21° - 85° Slika 4b
Celokupna površina krova treba biti prekrivena sa IKO Armourbase ili drugom odobrenom podlogom za šindru. Podloga se postavlja paralelno prema oluku, sa vodoravnim preklopom od 5cm i preklopom na krajevima od 10cm. Da bi podlogu zadržali na površini krova, istu treba pričvrstiti sa onoliko eksera, koliko je potrebno.

Krovni nagib 85° - 90°
Izolaciona traka nije potrebna. Za taj nagib samo tip samolepljivih šindri je pogodan.
4Krovne uvale
Za postavljanje šindre na krovnim uvalama moguće je primeniti metodu sa otvorenim krovnim uvalama ili metodu sa obostrano prekrivenom krovnom uvalom. Priprema krovnih uvala zavisi od izabranog načina:

Priprema za otvorene krovne uvale Slika 5
Krovne uvale se, u cilju podloge, prekrivaju sa IKO Armourbase, širine 1m (1). Vertikalni preklopi moraju biti široki 30cm, pa se trebaju lepiti ili variti (2). Završni preklopi na podlozi krovne površine trebaju krovnu uvalu preklopiti za 15cm (3). Zatvorite krovne uvale na način, da preko podloge postavite IKO Armourvalley ili metalne letvice (4). Ekserima pričvrstite IKO Armourvalley u razmacima od 45cm, i od ivice 2,5cm. Ukoliko se preklop ne može izbeći, isti treba iznositi 30cm i biti zalepljen ili zavaren (5). Metalne letvice pričvršćuju se na svakih 25cm, a preklopi trebaju biti 30cm i zalepljeni. Pripreme za obostrano pokrivenu krovnu uvalu ili jednostrano preklopljenu uvalu. Krovnu uvalu pripremiti slojem IKO Armourbase samolepljive folije sa preklopom od 30cm ili koristite sloj IKO Armourbase (ili neku ekvivalentnu podlogu) koji se ekserima pričvršćuje 2,5cm od ivice. Preklopi trebaju iznositi 30cm i biti lepljeni.
5Zaštita oluka
Zbog klimatskih uslova, sa prosečnom januarskom temperature od -1°C oluke treba zaštiti od ledenih pregrada kroz koje se ispod šindre i na krovu može sakupljati voda Slika 4c . Od oluka i najmanje 60cm preko linije unutrašnjeg zida pričvrstite IKO Armourbase samolepljivu foliju. Pri tome koristite horizontalni preklop od 8cm i preklop na kraju od 15cm. Umesto toga, možete koristiti IKO Armourbase foliju , i predvideti dvostruku podlogu za oluk. Izrežite početnu traku od 50cm. Trake sa horizontalnim preklopom od 50cm i preklopom na kraju od 30cm, koje su lepljene jedna za drugom, postavite u razmaku od 60cm preko linije unutrašnjeg zida.
6Završni profil venaca
Završni profil venaca za bočne ivice i krovne uvale trebaju biti od materijala zaštićenog od korozije, koji štrče preko ivice najmanje 8cm i savijene prema dole Slika 4b . Završne profile venaca treba postaviti preko podloge na bočne ivice (4), a kod oluka ispod podloge (5).
7Pozicione linije
Pozicione linije služe kao vizuelna pomoć, koje doprinose vodoravnom i vertikalnom postavljanju šindre. Iste nam služe i prilikom postavljanja šindre na svaku stranu tavanskog prozora ili dimnjaka Slika 7 . Vodoravne linije mogu biti povučene svaki četvrti red ili peti red (1), a verikalne (2) je preporučljivo koristiti kod dugih traka od šindre, pri čemu se jedna linija vuče po sredini trake, a šindra se postavlja sa njene leve ili desne strane. Sve pozicione linije treba smatrati kao vodeće linije, a ne kao linije za postavljanje.

Postavljanje šindre

1Pričvršćivanje ekserima i lepljenje
Za dobar krov je od velikog značaja pravilno pričvršćivanje. Eksere treba zakucati ravno, tako da njihove glave tesno leže, ali ne prolaze u površinu šindre Slika 6a . Eksere je potrebno uvek zakucavati 2,5cm iznad izreza u list, i od svake ivice na udaljenost od 2,5 cm. Na slici Slika 6b I možete za svaku vrstu šindre i krovnog nagiba naći potrebnu količinu eksera i pravilan raspored. Treba uzeti u obzir, da je kod strmih krovnih nagiba (manji od 60° C) ili jakog uticaja vetra, potrebna veća količina eksera kao i ručno lepljenje sa IKO Shingle Stick, kao što je prikazano na slici Slika 6b II . Pri postavljanju kod hladnih vremenskih uslova na isti način treba upotrebiti dodatni lepak. U vrlo vetrovitim regionima potrebno je sve „jezike” šindre u prvih pet redova čvrsto zalepiti. Tačke lepljenja hladnog lepka ne smeju biti veće od 25mm, a lepak treba štedljivo koristiti. Raspored eksera za Laminatnu šindru: bela linija = linija eksera.

Početni red Slika 7
Početni red pripremite na način da „jezik” šindre odrežete do kraja izreza u list. Taj početni red skratite za dužinu od pola jezika, kako se sastavne fuge ne bi podudarile sa onima tog prvog reda šindre. Početni red treba prelaziti oluk kao i ivicu (zabat) od 6 do 10mm (3). Za laminatne šindre koristiti pravougaonu šindru.

Prvi redovi i način postavljanja Slika 7
Prvi red (4)
Započnite sa celim komadom šindre koji ste tesno postavili uz oluk i bočnu ivicu prema početnom redu. Eksere prikucati kao što je prikazano na Slika 6a , i nastaviti sa celim komadom šindre.

Drugi red (5)
Nakon što ste sa šindre odsekli pola „jezika” počnite na bočnoj ivici. Ekserima pričvrstite šindru na način, da donji krajevi „jezika” budu tesno postavljeni uz vrhove lisnih ureza šindre prvog reda. (Kod krovnih nagiba koji uslovljavaju drugu vrstu pokrivača, treba vršiti prilagođavanje.)

Treći i ostali redovi koji slede (6)
Treći red treba započeti sa šindrom čiji je „jezik” potpuno odrezan. Kod sledećeg reda, ponovo odrežite pola „jezika”. Radi optimalne zaštite od kiše i vetra preporučuje se šindru zalepiti na ivice krova.

Pažnja: Pri postavljanju Laminatnih šindri, treba drugu (5), treću (6) četvrtu šindru (7) na početku skratiti za 25, 50, odnosno 75cm, itd.
2Postavljanje šindre na krovnim uvalama
Postupak sa otvorenim krovnim uvalama Slika 8a
Od slemena prema oluku obeleživačem povucite dve linije. Razmak treba gore iznositi 15cm, a na svaki metar prema oluku dodaje se 1cm (1). Na osnovu tih linija isecite šindru i u gornjem uglu isecite trougao od 5cm, kako bi voda mogla teći prema krovnoj uvali (2). Kraj krovne uvale svake šindre spojite sa 5cm širokom trakom IKO Shingle Stick (3). Šindru pričvrstite ekserima sa razmakom od 5cm od obeležene linije (4).

Postupak sa obostranim prekrivanjem Slika 8b
Šindru postavite u ivicu krovne uvale. Poslednji komad šindre treba da prelazi susednu krovnu površinu za najmanje 30 cm (1). Isti je potrebno pričvrstiti dodatnim ekserima u gornji ugao šindre (2). Pre prikucavanja ekserima šindru treba lagano stistnuti u ivicu krovne uvale. Ista se ne sme sa jedne i druge strane ivice krovne uvale biti pričvršćena bliže od 15cm.

Postupak sa obostranim prekrivanjem Slika 8c
Počinje sa prekrivanjem površine krova koja je najvećeg nagiba ili najkraće visine. Prvi red (1) mora prekriti susednu krovnu površinu za najmanje 25cm. Potrebno je pripaziti da se unutra 15cm levo i desno od sredine uvale ne zakucavaju ekseri. Za prekrivanje gornjeg preklopljenog ugla [indre upotrebiti dodatni ekser (2). Na krovnoj površini koja još nije prekrivena obeležite obeleživačem liniju paralelno sa uvalom udaljenu 5cm od sredine uvale. Sada prekrite tu krovnu površinu do obeležene linije. U visini te linije šindra se seče. U gornjem uglu isecite 5cm veličine trougao (4) da bi usmerili vodu u uvalu. Na kraju uvale zalepite svaku šindru 5 cm sa IKO bitumenskim lepkom.
3Ivice i slemena
Poslednjih nekoliko redova šindre prilagodite na način, da pokrivanje slemena bude jednako na jednoj i drugoj strani slemena i pravilno prekriva gornje redove šindre. Pravougaonu pindru isecite po izrezima u pojedinačne komade (1). Armourshield: (A) je vidljiv deo, (B) je pokriveni deo Slika 9a . Šindru na ivici i slemenu postaviti u dvostrukoj debljini, na način da dva komada postavite jedan na drugi, pa ih nakon toga savijete preko ivice ili slemena. Kod hladnog vremena šindru treba pre savijanja zagrejati. Završetak krova pričvrstite ekserima 16cm od kraja „jezika” (2), 2,5cm sa svake strane (3). Započnite uvek sa suprotne strane slemena odakle duvaju glavni vetrovi. Posebno obratite pažnju da se ekseri ne vide Slika 9b .
4Limovi krovnih uvala
Slika 10a
Slika 10b
5Prepokrivanje
Slika

Vrste šindri


Uporedne karakteristike šindri

Vrsta šindreNagib krovaVidljivi deoPokrivna površina - korisni deo± kg/m²
Superglass15° - 25°12,5 cm2, 62 m²
11,0
26° - 85°14,3 cm3,00 m²
9,6
Superglass - Biber15° - 25°12,5 cm2, 63 m²10,5
26° - 85°14,3 cm3,00 m²9,2
Armourglass15° - 25°12,5 cm2, 62 m²12,5
26° - 85°14,3 cm3,00 m²10,9
Victorian15° - 25°12,5 cm2, 62 m²12,0
26° - 85°14,3 cm3,00 m²10,5
Diamant15° - 25°9,7 cm2, 62 m²12,0
26° - 85°11,2 cm
3,00 m²10,5
Cambridge15° - 85°15,0 cm3,10 m²12,0
ArmourShield15° - 90°13,4 cm3,00 m²9,2
BiberShield15° - 90°14,3 cm2, 72 m²12,1
DiamantShield15° - 90°11,2 cm2, 46 m²11,2
Monarch15° - 25°12,5 cm2, 25 m²13,5
26° - 85°14,3 cm2, 58 m²12,4
Monarch - Diamant15° - 25°9,7 cm2, 13 m²13,5
26° - 85°11,2 cm2, 46 m²12,0